Minőségi tankönyvekkel
a magyar oktatásért!

Elismeréseink

Pedagógusoknak

Gyakorlati tanácsok egy gyakorlatias igazgatótól, izgalmas háttér-információk az oktatással kapcsolatban.
Részletek

Továbbképzéseink

Tekintse meg az Apáczai Kiadó továbbképzési kínálatát!
Részletek

Induló kézéseink listáját itt tekintheti meg.

Versenyeink

Kövesse figyelemmel tanulmányi versenyeinket!
Részletek

Helyi tantervi javaslat 2013

Kedves Pedagógus Kollégák!

A kerettantervi rendelet (51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet) megjelenésével az iskoláknak megnyílt a lehetőségük arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormányrendeletben, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptantervben (továbbiakban: Nat) előírtak szerint megkezdjék a köznevelési rendszer tartalmi megújítását a helyi tanterveik kidolgozása által.

Az Apáczai Kiadó folyamatosan követte a kerettantervi változásokat, szerzőink, szakértőink véleményezték a nyilvános vitára bocsátott tervezetet, vele párhuzamosan elkészítették a helyi tantervjavaslatunkat, melyet a honlapunkra feltöltöttünk és rendelet megjelenése óta frissítettünk. Az Apáczai Kiadó továbbra is segíteni kívánja az iskolákat a Pedagógiai Programjuk elkészítésében, kerettantervek helyi alkalmazásában, ezért szakértőkkel elkészítettük a helyi tantervi javaslatunkat 1-12 évfolyamra. A helyi tantervi javaslatunkban évfolyamra lebontásra kerültek a tananyagok, fejlesztendő kompetenciák, követelmények és óraszámok. Ezen felül a helyi tantervi javaslatunk tartalmazza a kerettanterv által szabadon beépíthető 10% tananyagtartalmat, illetve a szabadon felhasználható órakeret felhasználására is javaslatot ad. Természetesen kerettanterves tankönyveink is erre épülnek.

Miért fontos ez?

Bizonyos területeken az iskola választhat a kiadott kerettantervek közül (A és B variációk). A választáshoz fel kell mérni meglevő vagy megteremthető erőforrásokat, illetve azt, hogy a választani kívánt kerettanterv illik-e az iskola profiljához, hagyományaihoz. A helyi tanterv koherenciájára, az ismeretek egymásra épülésére és a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokra azonban minden esetben fokozottan ügyelni kell!

A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek dönteni kell az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról. (Az órakeret felhasználása kötelező.) Dönthetnek például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése mellett, vagy szabadon választható tantárgyat vezethetnek be. Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet, illetve alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet, továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak. A választások és a szabad órakeretről hozott döntések együttesen határozhatják meg az iskola illetve azok egyes évfolyamainak, osztályainak saját nevelési-oktatási arculatát, adott esetben valamely tantárgy, tantárgycsoport vagy műveltségterület emelt szintű oktatását. (Az emelt szintű oktatás bevezetése esetében a Nat 7. § (3) bekezdése ad iránymutatást.) A nyelvi előkészítő évfolyam számára egy kezdő és egy haladó idegen nyelvi tantervet is tartalmaz a dokumentum. A variálhatóságot a helyi sajátosságok és értékek megőrzése érdekében biztosítják a jogszabályok.

Az iskolai döntések és választások során létrehozott helyi tantervek alapozzák meg a 2013/2014. évi szeptember 1-jén kezdődő tanév képzési kínálatát, beiskolázási tevékenységét, valamint a nevezett tanév nevelési-oktatási célrendszerét, fejlesztési követelményeit, tartalmait.

A fentieken túl az iskolák dönthetnek a tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról is. Például az iskola úgy is határozhat, hogy a helyi tantervben nem ír elő további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; nem választ a választható tantárgyakból, hanem az egyes tematikai egységek között osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek fejlesztése céljából. A két évfolyamra megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az iskola szakmai feladata közé tartozik. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében) a tematikai egységek meg is bonthatók. A tanévekre történő bontás során a megadott óraszámot annak figyelembevételével szükséges meghatározni, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére teljesüljenek. 

Az Nkt. vonatkozó előírásai alapján az iskoláknak 2013. március 31-ig van lehetőségük pedagógiai programjaik és helyi tanterveik felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a nevelési-oktatási feladataik ellátása az Nkt. rendelkezéseivel illetve a kerettantervi rendelet előírásaival összhangban valósulhasson meg. E munka elvégzéséhez javasoljuk az alábbi jogszabályok előírásait figyelembe venni:

Bízunk abban, hogy rendkívül nehéz és felelősségteljes munkájukhoz segítséget tudunk adni és saját helyi tantervük elkészítésénél eredményesen tudják használni az Apáczai Kiadó kerettantervi ajánlásait.

Segítséget az ertekesites@apaczai.hu e-mail címen kérhetnek!

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Ajánlásaink listája

Tekintse meg javaslataink listáját tagozatonként tantárgyakra bontva!

Kapcsolódó anyagok